Streszczenia / Sesja plakatowa

Sympozjum 1Warunkiem przesłania streszczenia/plakatu jest rejestracja na konferencji oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Streszczenia przyjmowane są w panelu użytkownika konferencji.
W przypadku streszczenia tekst nie może przekraczać 250 słów i powinien mieć zachowany układ pracy:
- wstęp
- cel pracy,
- materiał i metody,
- wyniki,
- omówienie,
- wnioski,
- słowa kluczowe.

Wysłanie pracy równoznaczne jest z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów. Treść plakatu powinna być zwięzła, ale wystarczająca do zrozumienia prezentowanego materiału.

Prosimy o przygotowanie plakatów o wymiarach 120x80cm

 

UWAGA!!!

Termin nadsyłania streszczeń/plakatów upływa 28/02/2020 r.

Przesłane streszczenia/plakaty zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego. O kwalifikacji pracy zadecyduje Komitet Naukowy. O przyjęciu pracy Autorzy zostaną poinformowani do 15/03/ 2020 r. Zakwalifikowane prace zostaną opublikowane w materiałach zjazdowy


Drukuj